بارکد

تنظیم مشخصات کالا در نرم افزار حسابداری چند ارزی

کالا و خدمات و نحوه گردش آنها

هر کالا می‌تواند یک واحد اصلی، یک واحد فرعی و یک زیر واحد داشته باشد که این واحدها به نسبت‌های مختلف به‌هم مربوط می‌شوند. امکان تعریف مشخصات و تصویر اجناس…
فهرست